Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ ĐH chính quy Khóa 22

Quyết định số 910a/QĐ-ĐHCL, ngày 27/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long về việc ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ ĐH chính quy Khóa 22: XEM CHI TIẾT