Sứ mạng – Tầm nhìn – Triết lý giáo dục

       1. SỨ MẠNG

      Trường đại học Cửu Long (ĐHCL) là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng ứng dụng, có nhiệm vụ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ từ cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho đất nước và hội nhập quốc tế; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, văn hóa trong khu vực ĐBSCL và toàn quốc.

     2. TẦM NHÌN

    Tầm nhìn chiến lược “Phát triển Trường ĐHCL đến 2025 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, có uy tín trong khu vực. Đến năm 2030 trở thành trường có vị thế trong cả nước và khu vực Đông nam Á”.

    3. GIÁ TRỊ CỐT LỖI

    Đạo đức – Tri thức – Dân tộc – Hội nhập

    4. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

    Toàn diện – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển