Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương; Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước đối với ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên và tương đương